Культура

52 ГАРНІЗОННИЙ БУДИНОК ОФІЦЕРІВ:

є закладом культури Збройних Сил України, який належить до об’єктів гуманітарної та соціальної сфери та здійснює свою діяльність в інтересах інформаційно-пропагандистського і культурологічного забезпечення особового складу військових частин, задоволення духовних (культурних) потреб, організації заходів військово-патріотичного виховання, розвитку воєнно-історичних традицій, дозвілля та відпочинку військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, ветеранів військової служби, членів їхніх сімей та мешканців гарнізону.

9 травня 9 травня ветер

Основними функціями 52 гарнізонного будинку офіцерів є:

інформаційно-пропагандистська – полягає у здійсненні заходів щодо впровадження гуманітарної політики держави через систему інформування та військово-патріотичного виховання допризовної молоді, створення позитивного іміджу Збройних Сил України, формування в особового складу необхідного морально-психологічного стану, високого рівня громадянської свідомості і відповідальності, пропагування в суспільстві здорового способу життя та відпочинку;

                                              

культурно-виховна – є спрямованим впливом на формування в особового складу, членів їх сімей та мешканців гарнізонів високої духовної культури та морально-етичних, естетичних якостей, почуття патріотизму, відданості українському народові, бойовим та військовим традиціям Збройних Сил України, задоволення естетичних, духовних (культурних) потреб через впровадження комплексу культурно-просвітницьких заходів, організацію дозвілля, виступів творчих колективів будинків офіцерів та участь у заходах, що проводяться місцевими органами влади під час загальнодержавних (регіональних, професійних) свят та урочистостей;

          виїзний полігон 1  гува2

культурно-творча – полягає у створенні умов щодо підтримання у військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, ветеранів військової служби, членів їх сімей та мешканців гарнізонів індивідуальних творчих здібностей, всебічного їх розвитку шляхом організації діяльності колективів народної творчості та прикладних знань, гуртків художньої самодіяльності, роботи курсів, шкіл, студій тощо;

       DIGITAL CAMERADIGITAL CAMERA

пізнавальна – полягає в забезпеченні можливостей отримання нових знань та набуття досвіду через системні заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення, задоволення інформаційно-довідкових, військово-технічних, художніх, науково-пізнавальних та культурно-розвивальних потреб особового складу та мешканців гарнізонів;

 

навчальна – здійснюється через діяльність щодо професійного навчання працівників культурної сфери, підвищення їх кваліфікаційного рівня та сприяння регіональним центрам соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби, здійснення взаємодії з ними з питань отримання додаткової освіти та перенавчання;

рекреативно-розважальна – полягає у створенні умов щодо підтримання та відновлення в особового складу та цивільного населення (гарнізонної молоді) необхідного морально-психологічного стану, розвитку високих фізичних якостей через організацію культурного відпочинку, дозвілля, роботу спортивних гуртків, секцій та оздоровчих груп;

                                              DIGITAL CAMERA

методична – полягає у системній взаємодії з місцевими закладами культури та освіти і спільній діяльності щодо надання практичної допомоги командирам військових частин, їх заступникам з виховної роботи, аматорським колективам, об’єднанням, гурткам та клубам з питань організації заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-просвітницької роботи, організації дозвілля, формування та функціонування колективів художньої самодіяльності, розробленні сценаріїв, програм, рекомендацій, проведення оглядів, концертів тощо.

У межах визначених завдань будинок офіцерів виконує функції методичних центрів, зокрема:

здійснює функції методичного центру мережі клубів військових частин за переліком, що визначає Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України, узагальнює та розповсюджує передовий досвід їх функціонування, бере участь у організації допідготовки начальників клубів та завідувачів бібліотек;

вивчає, узагальнює та пропагує позитивний досвід в організації культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля особового складу;

надає методичну допомогу аматорським колективам, гурткам та клубам з питань організації культурно-просвітницької роботи, художньої самодіяльності і дозвілля;

розробляє методичні рекомендації, навчально-методичні посібники з організації культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля, проведення оглядів, конкурсів та фестивалів самодіяльної народної творчості;

забезпечує діяльність університетів українознавства в Збройних Силах України, центрів з вивчення української мови та літератури;

здійснює навчання працівників культурної сфери Збройних Сил України, надає їм допомогу в організації роботи.

                                    Завданнями 52 гарнізонного будинку офіцерів є:

методичне керівництво мережею клубів військових частин за переліком, що визначає Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України, узагальнення та розповсюдження передового досвіду їх функціонування, участь у організації допідготовки начальників клубів та завідувачів бібліотек;

проведення інформаційних та культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення та пропаганду державної оборонної політики, сприяння правовому, військово-патріотичному, естетичному, фізичному вихованню військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, ветеранів військової служби, членів їх сімей та мешканців гарнізонів;

організація заходів щодо пропаганди здорового способу життя, забезпечення діяльності секцій та клубів спортивної, оздоровчої та реабілітаційної спрямованості, забезпечення відновлення моральних, психічних та фізичних сил особового складу;

інформаційно-пропагандистське та культурологічне забезпечення заходів повсякденної життєдіяльності військових частин гарнізону;

пропаганда культурної спадщини українського народу засобами культури та мистецтва, національно-історичних, бойових та військових традицій Збройних Сил України;

проведення заходів із вшанування кращих військовослужбовців, урочистого прийому молодого поповнення та проводів військовослужбовців, що вислужили встановлені строки служби;

створення умов для розвитку особистості, задоволення культурних потреб військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, мешканців гарнізону, забезпечення сприятливого для особового складу режиму роботи будинку офіцерів;

кіно-, відео- та радіообслуговування особового складу та мешканців гарнізону, демонстрація кінофільмів на широкому екрані;

організація культурного дозвілля особового складу, впровадження сучасних інноваційних форм його проведення;

формування у військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей національної самосвідомості, духовності, моральної, естетичної, художньої, трудової, фізичної та екологічної культури;

робота з сім’ями військовослужбовців, популяризація морально-етичних сімейних цінностей та здорової соціально-безпечної поведінки;

забезпечення діяльності військової громадськості, ветеранських, громадських організацій, професіональних клубів (секцій) військово-патріотичної спрямованості;

пропагування військових династій, традицій військового братерства, проведення заходів із згуртування військових колективів;

забезпечення активного дозвілля та відпочинку особового складу, організація ефективної діяльності спортивних та тренажерних залів, секцій спортивної та оздоровчої спрямованості, проведення спортивних змагань та конкурсів;

взаємодія з місцевими органами влади, закладами освіти та культури, об’єктами дозвілля, представниками релігійних громад та творчої інтелігенції;

розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості, розкриття творчих здібностей і талантів серед військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей, місцевої громади, зміцнення зв’язків творчої інтелігенції з військовими колективами, залучення працівників науки, культури і мистецтва до просвітницької роботи;

забезпечення ефективного функціонування бібліотек, робота щодо задоволення інформаційно-довідкових, військово-технічних, художніх, науково-пізнавальних та культурно-розвивальних потреб особового складу гарнізону та місцевої громади;

сприяння масовій самоосвіті в галузі літератури та мистецтва, історії вітчизняної й світової культури, суспільних і природознавчих наук, економіки, культури побуту тощо;

створення умов для розвитку особистості, задоволення духовних потреб військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей, сприяння розкриттю талантів та дарувань, організація діяльності гуртків, курсів та клубів за інтересами.

Форми роботи 52 гарнізонного будинку офіцерів:

концерти і вистави професійних та самодіяльних творчих колективів, кіно- і відеосеанси, обговорення творів літератури та мистецтва, молодіжні і сімейні вечори відпочинку, бали, карнавали, дискотеки, конкурси, огляди, аматорські виставки й фестивалі самодіяльної художньої та прикладної творчості;

заняття в лекторіях, радіо-, відео-, телевізійних клубах та інших різноманітних клубних аматорських формуваннях самодіяльної та прикладної творчості;

тематичні літературно-художні вечори, літературні та музичні композиції, вечори запитань та відповідей, тематичні кінопокази, кінофестивалі, кіновечори, кінолекційні вечори, технічні, художньо-прикладні клуби, спортивні об’єднання, дні батьків, дні сімейного відпочинку, вечори-портрети, перегляд навчальних, хронікальних кіно-, відеофільмів;

зустрічі з ветеранами війни, учасниками бойових дій та збройних сил, представниками органів влади, громадськими організаціями патріотичного спрямування, органів юстиції, медичними працівниками, діячами науки, літератури та мистецтва;

екскурсії по місцях військової слави та до музеїв, відвідування театрів, концертних залів, виставок, художніх галерей тощо;

вечори вшанування кращих військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, заняття у лекторіях воєнних та правових знань, виставки технічної творчості, вечори бойової співдружності, зустрічі ветеранів;

заходи, пов’язані з призовом та звільненням з військової служби;

організація діяльності залів комп’ютерних ігор, відео-, аудіотек, більярдних кімнат, відео-, музичних салонів, караоке-залів та інших форм культурного дозвілля.

8 березня 2016.1